Enti kontraktues: Universiteti i Tiranës

Shuma: 512,714.52 €

Për më shumë informacion: info@publical.al