Enti kontraktues: Drejtoria Rajonale e OSHEE Shkodër

Shuma: 1,630,971.99 €

Për më shumë informacion: info@publical.al