Enti kontraktues: Autoriteti Rrugor Shqiptar

Shuma: 1,369,671.56  €

Për më shumë informacion: info@publical.al