Enti kontraktues: Bashkia Ura Vajgurore

Shuma: 673,837.68 €

Për më shumë informacion: info@publical.al