Enti kontraktues: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

Shuma: 199,327.59 €

Për më shumë informacion: info@publical.al