Enti kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Doganave

Shuma: 326,035.03 €

Për më shumë informacion: info@publical.al