Përroi i Zaranikës – Loti 6

Përroi i Zaranikës – Loti 6

Enti kontraktues: Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Shuma: 1,324,660.06 € Për më shumë informacion: info@publical.al