Enti kontraktues: Universiteti Bujqësor Tiranë

Shuma: 264,482.33 €

Për më shumë informacion: info@publical.al