Enti kontraktues: Bashkia Vlorë

Shuma: 122,398.87 €

Për më shumë informacion: info@publical.al