Enti kontraktues: Drejtoria Rajonale e OSHEE Durrës

Shuma: 478,381.75 €

Për më shumë informacion: info@publical.al